Bel: 088 - 2012 123
Algemene voorwaarden voor bedrijven

Algemene voorwaarden voor bedrijven

 

van apetito B.V. te Oldenzaal

 


Consument? Klik hier voor de algemene voorwaarden voor consumenten >


 

Artikel 1 – Identiteit van de ondernemer

apetito B.V. is gevestigd te Oldenzaal, Hanzepoort 23D.

Telefoonnummer 0541-581720.
Kamer van Koophandel 27127464
BTW nummer NL007467825B01.

 

Artikel 2 – Algemeen

Onderstaande voorwaarden gelden voor alle huidige en toekomstige aanbiedingen en leveringen alsmede voor alle overeenkomsten, die door apetito op welke wijze dan ook zijn aangegaan. Door aanvaarding van deze algemene voorwaarden stemt de klant in met het recht van apetito om deze voorwaarden en de in artikel 6:230m lid 1 BW bedoelde informatie in de toekomst te wijzigen.

 

Artikel 3 – Offerte/prijs

Ons aanbod is geheel vrijblijvend en is afhankelijk van de mogelijkheid tot leveren. De rekening wordt samengesteld aan de hand van de op het moment van bestelling geldende prijslijst waaraan de wettelijke btw wordt toegevoegd. De prijzen zijn franco huis.

 

Artikel 4 – Bestelling

Bestel-, leverings- en rekeneenheid is een collo. Minimale inhoud per collo staat vermeld op de geldende prijslijst.

 

Artikel 5 – Levering

De levering van de bestelde goederen vindt plaats op een met de klant afgesproken leverdag, tenzij levering op de bij het aangaan van de overeenkomst afgesproken leverdag niet mogelijk is door niet aan apetito tot te rekenen omstandigheden, waardoor mede doch niet uitsluitend is begrepen een situatie van overmacht. Gelet op de aard van de producten en de beperkte houdbaarheid daarvan, is het recht van de klant tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan uitgesloten.

 

Artikel 6 – Minimumafname

De minimumafname per levering moet € 400,- bedragen. Minderafname toeslag bedraagt € 20,- euro.

 

Artikel 7 – Transport/levering

Het transport geschiedt met eigen voertuigen of door derden volgens een vast rittenschema. Depot- en transporttemperatuur voor diepvriesgoederen is ten hoogste minus 15 graden Celcius. Het rittenschema zowel als veranderingen daarop zijn ons voorbehouden.

Onvoorziene omstandigheden, bedrijfsstoringen, grondstoftekorten of andere verhinderingen niet door eigen schuld ontstaan of de gevolgen daarvan verlengen de leveringstermijn dientengevolge. Indien de leveringstermijn met meer dan 4 weken wordt overschreden kunnen koper en verkoper de overeenkomst eenzijdig, zonder rechterlijke tussenkomst, als ontbonden beschouwen, ten aanzien van de goederen die niet binnen die termijn zijn afgeleverd. Bij aflevering heeft de koper te zorgen voor goederenontvangst en diepvrieskoeling. De goederen worden beschouwd te zijn geleverd na lossing. Op het moment van aflevering gaat het risico over op de klant. Vermiste hoeveelheden of beschadigingen moeten op de kopie van de afleveringsbon aangegeven worden en door de chauffeur ondertekend zijn. Indien op de kopie van de afleveringsbon geen aanmerkingen zijn geschreven, worden de goederen vermoed te zijn geleverd in de hoeveelheid als aangegeven op de kopie afleveringsbon en in goede staat.

 

Artikel 8 – Klachten

Aantoonbare klachten of gebreken dienen per ommegaande en in ieder geval binnen 24 uur na levering aan ons gemeld te worden op straffe van verval van een eventueel vorderingsrecht. Voor niet direct aantoonbare klachten of gebreken geldt dezelfde meldingsplicht, zij het dat melding binnen 24 uur na het constateren van gebreken dient te geschieden op straffe van verval van een eventueel vorderingsrecht. Goederen met door ons erkende klachten en gebreken worden door apetito vervangen. In geen geval zal apetito gehouden zijn tot vergoeding van schade van welke aard en door welke oorzaak dan ook behoudens voor zover zij daartoe wettelijk gehouden is.

 

Artikel 9 – Aansprakelijkheid

Iedere aansprakelijkheid voor schade of verlies is uitgesloten, tenzij de klant opzet of grove nalatigheid door apetito of diens verantwoordelijke medewerker kan aantonen. Alle aansprakelijkheid voor gevolgschade is uitgesloten.

 

Artikel 10 – Garantie

Op de door apetito te leveren/geleverde producten en/of diensten zijn uitsluitend de wettelijke garanties van toepassing.

 

Artikel 11 – Betaling

Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, tenzij partijen vooraf schriftelijk anders zijn overeengekomen. Betalingen dienen te worden gedaan op de door apetito aangegeven wijze. Het is de klant niet toegestaan tot verrekening over te gaan of inhoudingen te doen op het door apetito gefactureerde bedrag noch de betaling op te schorten.
Indien de klant in gebreke blijft met betaling binnen de overeengekomen termijn is hij door het enkele verstrijken van die termijn van rechtswege in verzuim zonder dat nadere ingebrekestelling vereist is. De klant is over de periode met ingang van de eerste dag na het verstrijken van de betalingstermijn tot het moment waarop bevrijdend is betaald een contractuele rente verschuldigd van 1% per maand over het openstaande bedrag, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. Onverminderd het hiervoor bepaalde is apetito gerechtigd alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten in rekening te brengen die het gevolg zijn van de niet-voldoening. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op 15% van de koopsom met een minimum van € 500,-.

 

Artikel 12 – Eigendomsvoorbehoud

De geleverde al dan niet betaalde goederen blijven eigendom van apetito totdat alle verplichtingen van de koper vervuld zijn. Dit geldt tevens bij hangende geschillen en tijdens girale boekingstermijnen. De koper kan over onze goederen beschikken. Hij kan deze goederen echter niet in pand geven en/of fiduciair overdragen zolang de betaling niet door ons is ontvangen. De klant cedeert aan apetito al zijn vorderingen op derden, terzake van door apetito onder eigendomsvoorbehoud en door de klant doorverkochte goederen aan derden. Op eerste aanvraag van apetito zal de klant die vorderingen specificeren en desgewenst cessielijsten verstrekken.

 

Artikel 13 – Recht

Alle aanbiedingen, leveringen en overeenkomsten worden beheerst door Nederlands recht. Alle geschillen tussen apetito en de klant worden uitsluitend gebracht voor het competente gerecht te Almelo.

 

Oldenzaal, juli 2023

 

Nieuwsbriefinschrijving